АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
„ПАРК“ АДСИЦ представи покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за общото
П О К А Н А за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ПАРК” АДСИЦ          На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „ПАРК” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131401280 („Дружеството”), с регистриран капитал 9 720 266 лв., разпределен в 9 720 266 броя обикновенни, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ПАРК” АДСИЦ на 03.02.2020 год. от 11.00 часа. на адрес: гр. София, бул. „България” №102 при следния дневен ред и предложения за проекто-решения:   1. Приемане на решение за промяна в срока, за който е учредено Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, че Дружеството е с неограничен срок.   2. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на „Парк” АДСИЦ да се промени на гр. София, СО - район „Витоша”, бул. „България” №102.   3. Приемане на решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от 5 /пет/ на 3 /трима/ членове. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение броят на членовете на Съвета на директорите да се намали от пет от трима членове.   4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за  увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването.   5. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването.   6. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.   7. Приемане на решение за освобождаване на Никола Стефанов Петринин, Радослав Костадинов Мандев и Мариана Николаева Дойнова като членове на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Никола Стефанов Петринин, Радослав Костадинов Мандев и Мариана Николаева Дойнова като членове на Съвета на директорите.   8. Приемане на решение за избор на Здравко Атанасов Стоев за нов член на Съвета на директорите на Дружеството до края на текущия мандат. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Здравко Атанасов Стоев за нов член на Съвета на директорите до края на текущия мандат.   9. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.   10. Разни. Проект за решение: няма;    
Материали  т.8        Образец на пълномощно
Пълен текст на покана

 
Публикувано: 02 яну 2020 | изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Коментари: 0

brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >