Новина: : Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за общото събрание на акционерите.
(Категория: Новини)
Публикувано от Park ADMIN
14 май 2019

На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „ПАРК” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131401280 („Дружеството”) с регистриран капитал 9 720 266 лв. разпределен в 9 720 266 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 1 лев, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ПАРК” АДСИЦ на 14.06.2019 год. от 11.00 часа. на адрес: гр. София, бул. „България” №102 при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2018 година.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2018 година.
3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет.
4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 година.
5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2018 година.
6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 година.
7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.
9. Одобряване на Статут на Одитния комитет.
10. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 година.
11. Приемане на решение за промяна в срока, за който е учредено Дружеството.
12. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството.
13. Приемане на решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от 5 /пет/ на 3 /трима/ членове.
14. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството.
15. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
16. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването.
17. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването.
18. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.
19. Разни.

Файлове за сваляне:
Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад за дейността на Одитния комитет
Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите
Доклад на регистрирания одитор
Отчет за финансовото състояние към 31.12.2018
Годишен доклад за дейността на ПАРК АДСИЦ за 2018 г.
Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите: Част 1 Част 2
Протокол №6
Годишен финансов отчет за 2018 г.
Статут на Одитния комитет
Образец на пълномощно

Допълнителна информация:
Политика за възнагражденията 25.07.2013 г.
Политика за възнагражденията 11.12.2018 г.


Новина от PARK
( http://www.park.bg/news.php?extend.107 )